KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže vyhlášené na webových stránkách internetového obchodu Nazuby.cz (dále jen soutěž) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatel soutěže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C.

Termín a místo průběhu soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Nazuby.cz - https://www.nazuby.cz/vyhrajte-ve-velke-letni-soutezi-elektricky-kartacek-dr-mayer (dále jen „místo konání soutěže“). Soutěž se koná od 16.7. 2018 00:00 do 22.7. 2018 23:59.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Pravidla soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že přidá komentář pod soutěžní článek na webu www.nazuby.cz. Vítězi soutěže se stanou soutěžící, kteří budou svojí odpovědí nejblíž reálné hodnotě, která bude zveřejněna po skončení soutěže. Při stejné odpovědi rozhoduje čas (cenu získá ten, který odpověděl dříve).

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím emailu zaslaným na emailovou adresu, kterou zadali při přidávání komentáře s odpovědí. Pokud do sedmi dnů nezareagují, jejich cenu získá další v pořadí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů. Více informací naleznete na stránce Informace o zpracování osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním článku. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím emailu na adresu info@nazuby.cz do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity emailových účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní emailový účet, účet vytvořený jen za účelem v soutěži a podobně). Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neručí za doručení e-mailu, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, bude ze soutěže vyloučena a cena bude předána dalšímu v pořadí.

V Českých Budějovicích dne 15.5. 2018.