Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Holime.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Každý den jeden elektrický kartáček Oral-B“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatel soutěže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá ve dnech 1. 2. 2019 až 28. 2. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž bude ukončena nejpozději 28. 2. 2018 ve 23:59.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“,„účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 

Účast v soutěži a určení výherce

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí na webových stránkách Nazuby.cz v jedné objednávce alespoň 8 kusů náhradních hlavic k elektrickým kartáčkům Oral-B . Může se jednat o libovolnou kombinaci více balení po méně kusech. Celkový počet v objednávce ovšem musí být osm kusů. Vítězové budou určeni náhodně – výherce se bude losovat ze všech soutěžících splňujících kritéria v daný den. Každý den probíhá nové kolo soutěže, celkově tedy 28 kol. Losování bude probíhat ve dnech 4.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 25.2.2019 a 1.3.2019, kdy dojde k vylosování vítězů za předchozí soutěžní dny. V jeden losovací den se tedy bude vyhlašovat až 7 vítězů. Výhercem se stane ten, jehož číslo objednávky bude vylosováno.

Výhra v soutěži, předání výhry

Výherce získá elektrický kartáček Oral-B PRO 2 2000. Výherci budou oznámeni vždy druhý den na FB stránce Nazuby.cz, v soutěžním článku (www.nazuby.cz/soutez-vyhrajte-kazdy-den-jeden-elektricky-kartacek-oral-b)  a informace o výhře jim bude zaslána e-mailem na adresu, kterou použili pro svoji objednávku.
Pokud výherci na tento e-mail neodpoví do 8.3. 2019, výhra propadá pořadateli.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.