KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo okomentuje soutěžní příspěvek, který bude zveřejněn 4. listopadu na Facebook stránce Nazuby.cz. V rámci příspěvku bude položena jedna konkrétní tipovací otázka. Soutěžící může svoji odpověď umístit do komentáře, skrze který se zapojí do soutěže. Autoři nejbližších 20 tipů se stanou výherci. V případě dvou shodných tipů rozhoduje čas odpovědi. Do soutěže se může soutěžící zapojit nejpozději v neděli 10. listopadu v 23:59. Později to již nebude možné.

Ceny: 20× dárková sada produktů od značky Herbadent.

Plná pravidla:

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Soutěž o 20 dárkových sad Herbadent“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C. (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž bude probíhat v termínu od 4.11.2019 do 10.11.2019 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději v 23:59 dne 10. listopadu 2019.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“,„účastník“ nebo „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 NOZ.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např.v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže odpoví na tipovací otázku, která bude v soutěžním příspěvku položena. Svoji odpověď soutěžící umístí do komentáře pod soutěžním příspěvkem. Do soutěže se započítává pouze první umístěný komentáře. Není povolena zpětná úprava komentářů.

Výherci se stávají autoři nejbližších 20 tipů. Čas umístění odpovědi hraje roli v případě dvou shodných odpovědí (vyhrává tip, který byl umístěn dříve).

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cenou pro výherce dárková sada od značky Herbadent. Výherci budou oznámeni na stránce Nazuby.cz – v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Pokud do 14 dnů nezareaguje, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

6. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php a pravidla sociální sítě Instagram uvedená na http://instagram.com/legal/terms/ Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii nebo být držitelem autorských práv zmocněn k jejich využívání.

Podezření z nepůvodnosti fotografie může být důvodem vyloučení ze soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet, podezření z nákupu „Líbí se mi“). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Českých Budějovicích 1.11. 2019.