KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo okomentuje soutěžní příspěvek, který bude zveřejněn 9.11. 2020 na Facebook stránce Nazuby.cz. V rámci příspěvku bude položena jedna konkrétní otázka. Soutěžící musí svoji odpověď umístit do komentáře, skrze který se zapojí do soutěže. Po skončení soutěže budou ze všech komentářů vylosované 3 odpovědi, jejichž autoři budou odměněni jedním ze tří kartáčků Oral-B iO. Do soutěže se může soutěžící zapojit 15.11. 2020 nejpozději v 23:59. Později to již nebude možné.

Ceny: 1× Oral-B iO Series 8N Violet Ametrine, 1× Oral-B iO Series 7N White Alabaster Duo, 1× Oral-B iO Series 7N White Alabaster 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Vyhrajte tři kartáčky Oral-B iO“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

KOBOZ SERVICE s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C. (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž bude probíhat v termínu od 9.11. 2020 do 15.11. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději v 23:59 dne 15.11.2020

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“,„účastník“ nebo „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 NOZ.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže přidá komentář pod soutěžní příspěvek zveřejněný na Facebookové stránce Nazuby.cz. Do soutěže se započítává pouze první umístěný komentář. Není povolena zpětná úprava komentářů. Výherci se stanou 3 autoři komentářů, které budou vylosované dne 16.11. 2020. 

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cenou pro výherce jsou tři kartáčky Oral-B iO. První vylosovaný výherce získá Oral-B iO Series 7N White Alabaster Duo, druhý vylosovaný získá Oral-B iO Series 8N Violet Ametrine a třetí vylosovaný získá Oral-B iO Series 7N White Alabaster. Výherci budou označeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem (pokud to bude umožněno, budou rovněž kontaktováni soukromou zprávou). Pokud do 14 dnů nezareagují, propadá výhra pořadateli soutěže. Výhra bude zaslána pomocí vybrané přepravní služby na adresu, kterou výherce poskytne pořadateli.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

6. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Českých Budějovicích 5.11. 2020.